กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีป้องกันโรคด้วงงวงมันเทศ ให้เกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรวิธีก่อนปลูกและหลังปลูก ปราบโรคด้วงงวงมันเทศ

กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีป้องกันโรคด้วงงวงมันเทศ ให้เกษตรกร

  กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศเฝ้าระวังการเข้าทำลายของ ด้วงงวงมันเทศ ที่สามารถพบได้ในระยะเริ่มลงหัวของต้นมันเทศ จะพบตัวเต็มวัยเข้าทำลายทุกส่วนของพืช ตัวหนอนจะเข้าทำลายที่บริเวณเถาและหัวหัวมันเทศที่ถูก ด้วงงวงมันเทศ เข้าทำลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี้ยวสีดำและสีเขียว  ส่วนหัวมันเทศที่ถูก ด้วงงวงมันเทศ เข้าทำลายเพียงเล็กน้อยจะไม่สามารถรับประทานได้ เพราะหัวมันเทศที่มีรอยทำลายจะมีกลิ่นเหม็นและมีรสขม กรณีที่หัวมันเทศถูกทำลายรุนแรง หัวมันเทศจะเน่าและมีกลิ่นเหม็น 

เกษตรกรควรรองก้นหลุมก่อนปลูก ด้วยสารฟิโพรนิล 0.3% จี อัตรา 2.8 กก./ไร่ หรือสารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% จี อัตรา 2.8 กก./ไร่ หรือสารไดโนทีฟูแรน 1% จี อัตรา 2.8 กก./ไร่ หรือสารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์/ไอโซโปรคาร์บ 3%/3% จีอาร์ อัตรา 2.8 กก./ไร่ และให้โรยบริเวณรอบโคนต้นทุก 1 เดือน จากนั้น ให้เกษตรกรแช่เถามันเทศด้วยสารไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 5 นาที หลีกเลี่ยง การนำเถามันเทศจากแหล่งที่มีการระบาดของ ด้วงงวงมันเทศ มาปลูก ให้ปลูกพืชต่างตระกูลกับมันเทศหมุนเวียนเพื่อลดการระบาด

แนะวิธีปราบด้วงงวงมันเทศ

   กรณีที่ปลูกมันเทศในสภาพมันสวน เมื่อต้นมันเทศอายุ 1 เดือน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2 ก./น้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นที่โคนต้นและเถาด้วยอัตราน้ำ 160 ล.ไร่/สัปดาห์ ส่วนในกรณีที่มีอากาศแห้งแล้งควรพ่นน้ำให้ความชุ่มชื้นก่อน อีกทั้งเกษตรกรควรหมั่นรักษาความสะอาด และกำจัดวัชพืชที่เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับมันเทศในบริเวณรอบแปลงปลูกมันเทศออกให้หมด