กรมปศุสัตว์ แนะนำสูตรอาหารไก่ไข่

กรมปศุสัตว์ เตรียมพัฒนา สูตรอาหารไก่ไข่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

กรมปศุสัตว์  แนะนำสูตรอาหารไก่ไข่

  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาอาหารไก่ไข่ราคาแพง อันเป็นผลจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภาวะภัยแล้ง โรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ปริมาณวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งมีความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ จะยังคงส่งผลต่อราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้คงสูงอยู่ต่อเนื่องถึงปีหน้า จากปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ หาแนวทางแก้ไขโดยการปรับสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนอาหารไก่ไข่ เพื่อการดำรงชีพและการผลิตการให้ผลผลิตของสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ จะทำให้สัตว์สามารถนำโภชนะที่ได้รับจากอาหารที่กินนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การประกอบสูตรอาหารบนพื้นฐาน precision feeding สามารถทำได้โดยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

1 การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ให้มีปริมาณพลังงานและสารอาหารเพียงพอและตรงกับความต้องการของไก่ไข่ โดยใช้วัตถุดิบที่เกษตรสามารถหาได้ในแต่ละพื้นที่ นำไปปรับใช้ในการผลิตอาหารไก่ไข่ 

2 ปรับลดปริมาณอาหารที่สัตว์กิน แต่สัตว์ยังคงได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการเติบโตและให้ผลผลิต โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนสูงขึ้น หรือการลดโปรตีนแต่ปรับสมดุลกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับไก่ไข่

นอกจากนั้น เกษตรกรจะต้องหมั่นดูแลการให้อาหารสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นสูญเสีย  ควรให้อาหารแต่ละครั้งพอดีกับที่สัตว์กินหรือให้อาหารที่ละน้อยแต่ให้อาหารบ่อยครั้งขึ้น ก็จะช่วยลดการสูญเสียของอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลดต้นทุนค่าอาหารและการผลิตสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติม